Nyheter

Bertil Wosk: Livsmedelsverkets förbud äventyrar människors hälsa!

 • Posted on: 18 April 2015

Bertil Wosk, grundaren av kosttillskottsföretaget Holistic skriver följande i sin debattartikel:

Många svenskars hälsa äventyras allvarligt på grund av Livsmedelsverkets försäljningsförbud av vissa vitaminer och mineraler. I varje kiosk och livsmedelsaffär säljs tobak med varningstexten ”Rökning dödar”, men något förbud finns inte. Drogen Spice kan enkelt beställas på internet.

”Sverige silar mygg och sväljer kameler”, kommenterar den ansedde forskaren Mats Humble.

2006 och 2012 tog Europeiska Livsmedelsverket, EFSA, fram tvingande direktiv och icke tvingande rekommendationer rörande en övre gräns för dagligt intag av vitaminer och mineraler i kosttillskott, Tolerable Upper Intake Limits  eller förkortat UL. Om värdet överskrids menar EFSA att biverkningar kan uppkomma.

Enklare uttryckt: Medborgare rekommenderas att inte inta för höga doser av vitaminer och mineraler eftersom det kan vara skadligt.

Intentionen är god, men i praktiken uppstår en rad problem.

Här följer några:

 • Tanken var att EU-kommissionen skulle anta dessa UL-värden. Projektet lades dock på is på grund av svårigheten att tillämpa det i praktiken.  En av de största svårigheterna är att inom EU-länderna finns avsevärt olika behov. Exempelvis: medborgare i Grekland och Spanien har inte samma behov av D-vitamin via kosttillskott i jämförelse med oss nordbor. I Sverige påvisar forskningsstudier uttalade D-vitaminbrister hos befolkningen. I nuläget finns ingen global konsensus om var den övre gränsen för vitaminer och mineraler bör ligga. Forskningsresultaten går isär. EFSA:s tolkning är dock både föråldrad och onödigt konservativ. Färskare forskningsrön finns inte med i EFSA:s rapport (se nedan). Ändå väljer Livsmedelsverket att hålla fast vid denna inaktuella rapport trots att den tydligt erkänner sina egna brister:

”The views or positions expressed in this report do not represent in legal terms the official position neither of the European Food Safety Authority or the European Commission. The European Food Safety Authority assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies that may appear.”

EFSAs rapport: Tolerable Upper Intake Levels for Vitamins and Minerals, 2006, s 2. http://www.efsa.europa.eu/en/ndatopics/docs/ndatolerableuil.pdf

Myndigheterna vill alltså stoppa kosttillskott av skäl som inte har stöd i den vetenskapliga världen. Förfarandet är unikt och inte positivt.

 • Allvarligare är ändå det faktum att Livsmedelsverket överskrider sina befogenheter och bryter mot gällande lagstiftning. Myndigheten tolkar rekommendationer som tvingande lag vilket är ett brott mot gällande EU-lag som Sverige har förbundit sig att följa. Sveriges riksdag har inte heller stiftat en egen lag inom området, vilket vore önskvärt med tanke på de särskilda behov som föreligger för en stor del av Sveriges befolkning (se nedan).

Det faktum att Livsmedelsverket bryter mot lagen är oacceptabelt. I ett rättssamhälle måste alla medborgare veta vilka lagar som gäller för att kunna följa dem. I nuläget kan hälsokostaffärer och företag som producerar säkra kosttillskott utan förvarning få reda på att vissa produkter har belagts med saluförbud.

 • Myndighetsutövandet sker dessutom godtyckligt. Ansvaret för övervakning av kosttillskott har delegerats från Livsmedelsverket till Miljö- och hälsoinspektörerna i respektive kommun. Sedan många år utövar kommunerna professionell livsmedelskontroll; däremot har de inte tillräcklig kunskap om kosttillskott för att kunna göra pålitliga utvärderingar. Dessutom kan en produkt förbjudas i en kommun medan grannkommunen gör en helt annan tolkning. Invånare i en kommun tvingas då göra dyra inköpsresor till en annan kommun för att få tag på ett viktigt kosttillskott.

Ett exempel är Västerås kommun där en företagare och en hälsobutik nyligen fick säljförbud för vitaminerna B6, D, E och mineralet zink som vid föreskriven daglig dos innehåller mängder som överstiger eller tangerar EFSA:s uppsatta UL-värden.

Anledningen till säljförbudet var att produkterna inte är:

”tillräckligt säkra för att säljas till och konsumeras av allmänheten utan medicinsk övervakning och uppföljning”.

Förfarandet äventyrar allvarligt vissa medborgares hälsa.

För vitamin B6 är UL 25 mg per dagsdos. En intressant konsekvens är följande; Läkemedelsverket har godkänt vitamin B6 som receptfritt läkemedel i dosering upp till 240 mg/dag. Läkemedlet tillverkas av Meda/Recip under läkemedelsnamnet Pyridoxin Recip. I produktresumén och bipacksedeln finns angivet att det inte finns några rapporterade biverkningar för doseringarna 40-240 mg/dag. Denna produkt kan köpas fritt på apotek och i handel utanför apotek. Det framstår som ett mycket märkligt agerande från kommunens sida att hävda att ett kosttillskott överstigande 25 mg/dag inte skulle vara säkert när Läkemedelsverket har godkänt en receptfri dosering som är nästan tio gånger högre.

....

Man vet att vi i Norden behöver mer D-vitamin än på sydligare breddgrader. I synnerhet mörkhyade medborgare, liksom de som har heltäckande klädsel behöver högre doser. Nyare forskning visar dock att D-vitaminbrist är betydligt vanligare och allvarligare än vad man tidigare anat.

Professor Stig Bengmark skriver i en nyligen publicerad artikel att brist på detta vitamin (som också är ett hormon) kan ha en avgörande betydelse för uppkomsten av mer än 30 allvarliga sjukdomar, däribland cancer, Alzheimer, depressioner, diabetes 1 och 2, lungsjukdomar (inkl KOL), epilepsi och Parkinson. (http://foodpharmacy.se/2015/02/vitamind/). Enligt professor Stig Bengmark har:

”mer än 80% av barn och ungdomar i övre Norrland och mer än 60% i södra Sverige (Göteborg) dokumenterad D-vitaminbrist”.

Mats Humble, en av Sveriges främsta forskare på området, framhåller att även mild D-vitaminbrist kan ge upphov till allvarlig ohälsa, t ex benskörhet och neuropsykiatriska sjukdomstillstånd. Han skriver:

”Att i klinisk rutin upptäcka och behandla D-vitaminbrist skulle kunna ha oanade folkhälsoeffekter”

Läkartidningen nr 11 2007 volym 104 853

Det är synnerligen viktigt att dessa forskningsrön beaktas. Livsmedelsverkets förfarande äventyrar folkhälsan. Stig Bengmark framhåller att frekvensen av en rad sjukdomar skulle minska radikalt om alla invånare i Europa alltid hade normala D-vitaminnivåer. Dessutom skulle samhället spara häpnadsväckande summor varje år.

Ett amerikanskt-europeiskt forskningsprojekt (Gant WB et al Prog Biophys Mol Biol 2009;99:104-113) använde metoder som tagits fram av hälso-ekonomiprofessorn Bengt Jönsson på Handelshögskolan i Stockholm för att kartlägga effekterna för såväl hälsa som ekonomi om alla innevånare i EU alltid hade normalt D-vitamin i blodet. Resultatet borde få samtliga politiker att vakna upp.

Gränsen för D-vitaminbrist sattes till en mycket låg nivå, 40 ng/mL, och idag är nästan alla forskare och även myndigheterna i en del länder överens att det bör ligga nästan dubbelt så högt, 70 ng/mL. Kostnaden för information och blodtester m m beräknas till 10 miljoner Euro per år (ca 95 miljoner svenska kronor). Å andra sidan beräknas vinsten, minskad kostnad för sjuklighet/vårdbudget, bli inte mindre än 187 miljarder Euro/år, ca 1,765 miljarder svenska kronor. Det motsvarar 36% av sjukvårdens indirekta kostnader i EU och 28% av de direkta kostnaderna.

Stig Bengmark: ”hoppas att våra politiker en dag ska inse vilka besparingar som kan göras.”

Vi instämmer i denna förhoppning och förordar att svenska myndigheter skyndsamt gör en självständig översyn av relevanta UL-värden – inte enbart för D-vitamin utan för samtliga hälsosamma kosttillskott.

En viktig fråga i sammanhanget är varför befolkningen blir allt sjukare?

En av de främsta orsakerna är näringsbrister som orsakar symtom och så småningom sjukdomar. Då förväntas vi ta läkemedel. Men läkemedel tar i bästa fall bara hand om symtomen – och bidrar oftast med mer eller mindre allvarliga biverkningar. Den underliggande orsaken – näringsbristen – är inte något som läkemedel råder bot på.

Enda lösningen är att ändra livsstil, d.v.s. äta bra kost och ta kosttillskott vid behov, samt stressa mindre och motionera mer. De allra flesta kosttillskott är hälsosamma och fungerar som ett utmärkt komplement till kosten. Att förbjuda kosttillskott baserat på hypotetiska och medicinskt felaktiga resonemang kommer att leda till allt fler hälsoproblem i Sverige.

Om Livsmedelsverket och kommunerna verkligen vill hjälpa svenska folket till bättre hälsa måste de snarast tänka om och uppdatera sina rekommendationer utifrån relevant vetenskaplig forskning.

.....

Vi kräver att:

 1. Berörda kommuner omedelbart drar tillbaka sina krav på saluförbud av kosttillskott som överstiger UL.
 2. Livsmedelsverket och kommunerna skyndsamt uppdaterar sina rekommendationer utifrån relevant vetenskaplig forskning. EFSA:s rapport är förlegad och kan inte fungera som vägledning för kommunernas kontroller av hälsobutiker och nutritionsföretag.
 3. Livsmedelsverket följer gällande lagstiftning. I nuläget missbrukar myndigheten sin makt, överskrider sina befogenheter och bryter mot lagen. Utövandet äventyrar alla människors rätt till frihet och ett hälsosamt liv.

Rätt att själv bestämma över sin hälsa! - Peter Wilhelmsson

 • Posted on: 9 April 2015

De senaste månaderna har Livsmedelsverket i samarbete med inspektörer från kommunens miljökontor, besökt ett flertal hälsokostaffärer, samt praktiserande terapeuter av alternativmedicin. Inspektionerna har lett till en begränsning av, eller saluförbud för kosttillskott som, enligt dem innehåller, för höga doser av vitaminer och mineraler. Detta är ett stort hot mot folkhälsan, samt människors rätt att själva få bestämma över sitt eget kroppsliga välbefinnande. Denna åtgärd ingår i ett mönster av ytterst ogynnsamma anvisningar och felaktiga rekommendationer av Livsmedelsverket under flera decennier....

Peter Wilhelmsson är Alpha Plus grundare och ägare.

Peter har 35 år av klinisk erfarenhet av näringsmedicin och livsstilsmedicin, är auktoriserad naturläkare av Naturläkarförbundet (SNLF) och näringsmedicinare av Näringsmedicinska Terapeutförbundet (NMTF). Han har flertalet utbildningar från Institute of Functional Medicine i USA, samt är certifierad som Anti-aging specialist. Peter har dessutom skrivit 12 olika hälsoböcker, bla Friskare liv med rätt kost (1997), Lev ung längre (2000), Friskare Barn (2005) på ICA Bokförlag och Näringsmedicinska uppslagsboken (2006) på Örtagårdens bokförlag.

JNYTT: Vansinnigt Vitamin D förbud

 • Posted on: 13 March 2015

Jnytt.se - Smålands största nyhetssajt 13 Mars 2015

Runt om i landet förbjuds nu Vitamin D tillskott med doser som är lika med eller marginellt överskrider EFSAs, (europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) gamla rekommendationer. Livsmedelsföretagarna har nu tröttnat på kommunernas olagliga agerande och har startat Vitaminupproret.se

"Kosttillskott en väg till bättre hälsa" - Debatt - Göteborgs-Posten (GP) 1 Mars

 • Posted on: 1 March 2015

I nuläget luras vi att tro att det pågår en skadlig överkonsumtion av näringsämnen i vårt land, skriver debattörerna.

Ett stelbent livsmedelsverk, godtyckligt myndighetsutövande och slentrianmässig nyhetsrapportering sprider rädsla för egenvård och högkvalitativa kosttillskott. Det är hög tid att de ansvariga lyfter blicken och inser vad som pågår i omvärlden, skriver bland andra Ulla Robertsson, chefredaktör Näringsmedicinsk Tidskrift på GP Debatt.

I Sverige är rätten att ta ansvar för den egna hälsan en självklarhet. Liksom motion har kost och näringsintag stor betydelse för hälsan och är områden som svenskarna är vana vid att själva ta ansvar för. Vi är också vana vid att kunna komplettera maten med kosttillskott när det behövs. Brist på D-vitamin och järn är exempel på två vanliga fynd när vardagsmaten synas.

.........

Ulla Robertsson

chefredaktör Näringsmedicinsk Tidskrift

Helene Sandström

vetenskaps- journalist

Nina Törmark

journalist

Lina Åhlén

BSc Nutritional Science

Debatt - Ett larm gällande den svenska folkhälsans framtid - 7 Februari 2015

 • Posted on: 7 February 2015

För drygt två veckor sedan fick en handlare i Västerås – ett sedan dess ytterst omdiskuterat – säljförbud på tio av sina kosttillskott eftersom doserna var lika med, eller överskred, de övre gränser som EU-myndigheten EFSA rekommenderar.

– Ett brott mot folkhälsan och ett hot mot våra barns framtid, skriver nu handlaren Rolf Forslund själv på Kurera debatt.

Mayday Sweden. Jag vill härmed larma SOS för folkhälsans framtid. Ett tyst, förrädiskt och illegalt massvitaminmord pågår i Sverige. Vi bör inte längre acceptera att den olagliga verksamhet Sveriges kommuner ägnar sig åt fortsätter. Den inskränker människors rätt till livsnödvändiga vitamin- och mineraltillskott och är ett brott mot vårt folks hälsa och ett hot mot våra barns framtid...

För att påvisa det felaktiga som händer nu är det bästa man kan göra att jämföra det med vad Livsmedelsverket satt upp som nationella mål för livsmedelskontrollen. Det står tydligt att kontrollen ska vara ändamålsenlig, likvärdig, riskbaserad och rättssäker samt värna om konsumenternas och företagarnas intressen. Den nyligen publicerade kontrollhandboken uppfyller tyvärr inte något av dessa krav.
Målet med hela kontrollen ska också vara att:

* Konsumenterna får säkra livsmedel, förtroende för kontrollverksamheten och en god grund för val av produkt.
Verkligheten idag: Konsumenterna får minskat utbud, tvingas handla på nätet ifrån andra EU länder och kan skadas av produkter som inte är säkra eller kontrollerade i Sverige.

* Intressenterna (företagen) får en likvärdig, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig kontroll med helhetssyn. Intressenterna (företagen) har tilltro till kontrollen och upplever den som meningsfull.
Verkligheten idag: Företagarna får godtyckliga, diskriminerande och olagliga säljförbud som motverkar hela syftet med kontrollen. Företagarna upplever kontrollen som mera skadlig än meningsful.

* De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för kontrollen i hela livsmedelskedjan, utnyttjar kompetenser och resurser på ett optimalt sätt… har en optimal samverkan och förtroende för varandras sätt att ta ansvar för sin respektive del i livsmedelskedjan.
Verkligheten idag: SLV och kommunerna kommunicerar dåligt, ignorerar företagarnas och branschförbundens kompetenser, slösar skattebetalarnas pengar på helt meningslösa och olagliga förbud, kommuner stoppar på grund av inkompetens säkra produkter och sprider falska rykten som allvarligt skadar förtroendet mellan företagarna, branschorganisationerna och hela kontrollsystemet.

....Livsmedelsverkets syn på kosttillskott liknar mer en trosuppfattning än ett vetenskapligt grundat ställningstagande. I sin kontrollhandbok till kommunerna skriver de till exempel att de anser att svenska folket generellt sett får i sig det de behöver via kosten och inte behöver kosttillskott. Det är felaktigt. Studie efter studie bevisar nästan månadsvis att detta inte stämmer.

Svensk Egenvårds VD: ”Förlorarna är konsumenterna”

 • Posted on: 5 February 2015

Kurera Debatt 5 februari, 2015

För drygt två veckor sedan tog Västerås stad lagen i egna händer när de stoppade kosttillskott i doser som antingen är samma som – eller överstiger – de övre gränser som EU-myndigheten EFSA rekommenderar. Det menar branschorganisationen Svensk Egenvårds VD Mats Nilsson som nu kritiserar försäljningsstoppet – som han anser totalt saknar stöd i lagstiftningen.
 – Svensk lag gäller och den säger att den som säljer produkten är den som ansvarar för dess säkerhet, skriver han på Kurera debatt.

Riksidrottsförbundets (+Livsmedelsverkets) inställning om kosttillskott är förlegad

 • Posted on: 4 February 2015

EXPRESSEN DEBATT den 4 Februari 2015

Att Riksidrottsförbundet avråder från att äta kosttillskott är obegripligt och kan försämra förutsättningarna för Sveriges idrottare, skriver Rikard Grip, Lars Fins och Johan Sares....Tillsammans med Nordens största hälsokedja Life, har det svenska längdlandslagets egna dietister därför låtit utveckla flertalet kosttillskott som bland andra sportdryck, återhämtningsdryck och energibars. Produkterna används på daglig basis och hjälper våra landslagsmän och kvinnor att klara extremt hård träning och få ut bästa möjliga resultat.

Men det svenska Riksidrottsförbundet, som är en paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen, är av en helt annan uppfattning.

Deras främsta uppgift är att stötta och företräda idrottsrörelsen i kontakter med bland annat myndigheter, politiker och beslutsfattare. De har gått ut och kampanjat och aktivt avrått från att använda kosttillskott. Detta innebär att idrottare, motionsidrottare såsom elitidrottare, får svårt att få i sig all den näring som krävs för att kunna tillgodogöra sin träning. Men enligt Riksidrottsförbundet är all form av kosttillskott onödigt för såväl motionärer som atleter på absoluta högsta elitnivå - så länge man följer Livsmedelverkets rekommendationer. En inställning som vi anser är förlegad, felaktig och direkt vilseledande.

Ett flertal studier visar tydligt att många av oss har stora problem att följa Livsmedelverkets rekommendationer i praktiken. I en statistiskt säkerställd undersökning som genomfördes under 2013 svarade hela 41 procent av svenskarna att de har problem att följa Livsmedelsverkets rekommendationer. Det finns alltså, i motsats till Riksidrottsförbundets förmaningar, ett tydligt behov av att komplettera mathållningen med kosttillskott för många svenskar. I synnerhet gäller detta för elitidrottare som tränar väldigt mycket. Att Riksidrottsförbundet bortser från detta faktum är obegripligt och något som på sikt kan försämra förutsättningarna för Sveriges idrottare.

Olympiatoppen har huvudansvaret för att utveckla norsk toppidrott. På sin hemsida har de listat kosttillskott som kan underlätta för idrottare som tränar hårt. De skriver utförligt att de kosttillskott som kategoriseras som låg risk inte medför någon hälsofara när de brukas enligt rekommendationerna. Olympiatoppen vägleder snarare än att missvisar som vår svenska instans i dag gör.

Om Sveriges skidåkare lyssnat till Riksidrottsförbundets förmaningar om att kosttillskott inte behövs under hård träning hade medaljchanserna i årets VM varit betydligt mindre.

Att tillsynen av försäljningen av kosttillskott måste skärpas råder det inget som helst tvivel om. Men Riksidrottsförbundet måste bli mer konsekventa i sina granskningar av både nya och etablerade aktörer för att på så vis hjälpa konsumenten att skilja på oseriösa och seriösa aktörer. Vi är övertygade om att det därför behövs en mer öppen debatt och nyanserad granskning av kosttillskott än vad vi har sett hittills. En bra början vore att lära av vårt grannland och Olympiatoppen.

Rikard Grip  Förbundskapten för Svenska längdlandslaget

Lars Fins Koncernchef för nordiska hälsokedjan Life och styrelseledamot i Ren Idrott

Johan Sares Längdchef för Svenska längdlandslaget

Sidor