Manifestet

ny-illustrationsbild-vitaminupproret.png

M A Y D A Y   S W E D E N  - LARMA SOS FÖR FOLKHÄLSANS FRAMTID! 

Ett tyst, förrädiskt och illegalt vitamin utrensnings projekt pågår i Sverige. Genom beslut som fattas i kommunerna, undanhålls befolkningen rätten till säkra vitamin- och mineralkosttillskott. Detta sker genom säljförbud som strider mot både EU-lagstiftning och aktuell forskning på området. Internationellt rekommenderade doseringar, enligt erkända forskningsinstitut, begränsas. Tjänstemän som begår lönnmord på livsnödvändiga vitaminer undslipper medieradaren eftersom inte heller journalisterna insett konsekvenserna för folkhälsan. Media förutom SVT (1234) & VLT tiger med sin tystnad och politikerna och makthavarna som har möjlighet att stoppa det gör absolut ingenting åt det. Nu går vi riks med detta!

De missiler som riktas mot livsnödvändiga kosttillskott har eskalerat till ett veritabelt inbördeskrig. Vårt eget statliga Livsmedelsverk sitter på avfyrningsrampen i Uppsala. På direkt kommando till Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna i landets kommuner, har en kraftfull insats inletts. Sveriges befolkning blir den slutliga måltavlan för en diktatorisk kontrollapparat. Operationen som skulle kunna kallas ”Eliminera Vitaminerna” har som syfte att:

 • Uppnå effektivare kontroll över medborgarnas personliga engagemang i sin egen hälsa.
 • Detaljkontrollera tillgängligheten av näringsämnen så att de inte av misstag äter något som skulle kunna främja deras hälsa.

Vitamin och mineral utrensningen pågår i tystnad i hundratals kommuner runt om i landet. En livsmedelsföretagare och importör av näringsämnen fick säljförbud på stora delar av sitt kärnsortiment på en och samma gång. Trots att produkterna är helt säkra och lagliga kommer troligtvis företaget tvingas upphöra inom kort då saluförbudet omfattar så pass viktiga och basala produkter som ingår i varenda hälsokostsbutik eller näringsterapeuts grundsortiment i hela Sverige, övriga Europa, USA och Kanada (Vitamin B6 50mg, Vitamin B50 Komplex, Vitamin B100 Komplex, Vitamin D 4000iu (100mcg), Vitamin E 400iu (268mg), Zink 30mg, Zing 50mg).

Inspektörernas maffialiknande metoder - SIFO ger kommunerna underkänt

En livsmedelsföretagare som var med i en nypublicerad SIFO undersökning skrev följande kommentar: – "Det är Gestapometoder som används av tjänstemännen". Det är inte ovanligt att tre inspektörer med svarta jackor kommer på besök och manglar en stackars hälsokostsbutiks anställd eller en näringsterapeut. Många handlare upplever det som hotfullt när de får besked om att de omgående måste kasta eller skicka tillbaka produkter utan att de ens fått ett formellt skriftligt säljförbud. Kontrollbesök måste göras på rätt sätt och inte så slarvigt och godtyckligt som nu sker runt om i Sverige.

Sammantaget ger en ny SIFO:s undersökning ett tydligt underlag för att starkt ifrågasätta om kommunerna är kompetenta att sköta livsmedelskontrollen. I rapporten som publicerades februari 2015 finner vi följande.
26% är inte nöjda med kommunens kontrollbesök
30% känner inte förtroende för inspektören
21% tycker inte inspektören var professionell
28% anser inte att inspektören fokuserade på relevanta sakförhållanden under kontrollbesöket
31% tycker inte inspektöreren var väl insatt i sakfrågorna
41% tycker inte inspektören var kunnig om deras verksamhet eller processer

Varnande läkare

Regelverk, riktlinjer och kontrollmekanismer behövs för att inte marknaden inom kosttillskott ska utvecklas till vilda västern. Direkt skadliga produkter måste bevakas. Men vi luras tro att landets medborgare har en överkonsumtion av näringsämnen i form av kosttillskott. Varken Livsmedelsverket eller Läkemedelsverket är nerringda eller överhopade av rapporter med vitaminskadade människor. Svenska läkare och forskare på näringsämnen säger precis tvärtom! För över två år sedan varnades myndigheterna för konsekvensen av att blunda för tydligt påvisade vitaminbrister som gång på gång upptäcks hos den svenska befolkningen:

Om inte Staten, förslagsvis i form av Livsmedelsverket, tar detta problem på allvar så kommer det fortsätta att årligen insjukna uppskattningsvis 200 fall av MS, 500 fall av barndiabetes och kanske så många som 700 fall av tjock- och ändtarmscancer i Sverige i onödan. Stämmer forskningen är det nämligen så många sjukdomsfall som varje år skulle kunna förhindras med D-vitamintillskott... Som läkare, forskare och småbarnsföräldrar ställs vi dagligen inför detta: Hur många droppar ska mitt barn få idag? Ska jag göra det jag blivit tillsagd eller det jag tror är rätt?

Forskande läkare som Jonatan Salzer och Peter Sundström vid Norrlands Universitetssjukhus och Umeå Universitet har vädjat till Livsmedelsverket att agera redan 2012. Verket svarade med total passivitet. Återigen i januari 2015 vädjar ytterligare två forskare på SvD Debatt:

D-vitaminbrist är överrepresenterat vid MS, Alzheimer demens, Parkinsons sjukdom, schizofreni, fetma, autism, utvecklingsstörning och depression... Fortfarande är D-vitaminfrågan ”ingens bord”. Man kan fråga sig hur många sjukdomar som måste kopplas till låga D-vitaminnivåer för att något ska hända. Ansvar kommer förr eller senare att utkrävas. Vad har vår nya sjukvårdsminister att anföra i frågan? 

Trots ett stort överskott av anställda nutritionister på livsmedelsvserket som ska främja folkhälsan i Sverige, lyckas man inte ens tre år efter den avslutade Svenska Riksmaten-studien 2010 – 2011 få resultaten publicerade. Studien bekräftade nämligen D-vitaminbrist hos den svenska befolkningen och borde publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Det förefaller som att medlen kommer mer till nytta om de placeras hos de kompetenta forskare (12) som faktiskt lyckas få sina forskningsresultat publicerade i samband med avslutade studier. Bjud in dessa forskare till Uppsala och låt dem styra upp verksamheten, så kan Livsmedelsverket på allvar börjar arbeta för att främja folkets hälsa!

Konsekvensbeskrivning

Allt fler människor drabbas av kroniska sjukdomar som sjukvården inte kan bota utan endast symtomlindra med mediciner som har stora biverkningar. Orsakerna till det ökade ohälsotalet är flera, men något av det viktigaste är kostens och näringens betydelse. Det är också det som individen själv lättast kan ta ansvar för, varför det måste ligga i folkhälsouppdragets intresse att främja. Kroniska sjukdomar påverkas av näringsstatusen hos den enskilda individen. Jordarna har successivt utarmats på näringsämnen de senaste 100 åren. Kommunerna missbrukar sin makt och bedrar folket genom att skapa oro bland människor som mår bra av och har stor nytta av kosttillskott i sin egenvård.

Den illegala verksamhet mot kosttillskott som pågår i svenska kommuner måste upphöra. Risken för ökad dödlighet bland barn och vuxna, samt hög sjuklighet i flertal allvarliga åkommor, är ett alldeles för högt pris att betala för Sverige:

Att Sverige fortfarande är ett U-land vad gäller kunskap om näringsämnens betydelse för folkhälsan framkommer även tydligt då vi är ett av de enda två länderna i hela den industrialiserade västvärlden som saknar nutritionsplan. Att det fortfarande inte finns en tydlig plan för hur man på politisk och nationell nivå ska arbeta med kostrelaterade folkhälsofrågor är under all kritik. Alla företagare som jobbar med nutrition och näringsämnen skäms för Sverige.

De svenska kontrollhandböckerna

Istället för att försöka agera utifrån redan etablerade och pågående studier (t.ex. i våra grannländer) och istället för att initiera utredningar och fördjupa nutritionsforskningen, använder Livsmedelsverket i Uppsala skattebetalarnas och livsmedelsförtagarnas pengar till att avlöna tjänstemän med viss författartalang. Dessa har sammanställt kontrollhandböcker som skapat incitament till pågående vitaminjakt. Detta dock utan att bygga på rättvisande vetenskapligt grundad och beprövad erfarenhet.

Representanter för egenvårdsbranschen har upprepade gånger informerat Livsmedelsverket att den tidigare handboken var otydligt skriven och fullkomligt ignorerade erkända forskningsinstituts internationella rekommendationer (som tex IOM Institute of Medicine i USA). Dessa invändningar ignorerades totalt.

Den nya kontrollhandboken är dessvärre lika verklighetsfrånvänd, ovetenskaplig och motsägelsefull som den gamla versionen (exempelvis sid. 56-57 motsäger sig själv i varannan mening). Förutom att den är förvirrande, uppmuntrar kontrollhandboken även till beläggande av saluförbud på produkter som är lagliga både enligt gällande svensk och EU-lagstiftning.

De kommunala miljö- och hälsoskyddsinspektörerna får alltså dessa kontrollhandböcker i handen och agerar i enlighet med instruktionerna som serievitaminmördare. Både allmänheten och vi inom egenvårdsbranschen förundrades inledningsvis över inspektörernas brist på logik och struktur. De skjuter ihjäl vitaminer som bindgalna och trampar sönder hela kosttillskotts- och livsmedelsföretagarbranschen. Livsmedelsverket borde kunna skilja på EU-lag och EU-riktlinjer. De borde även kunna lyssna på vad svenska forskare säger om svenskarnas bristtillstånd. Som skattebetalare och nordisk invånare måste man undra om det inte vore mer effektivt för folkhälsan att lägga ner det byråkratiska krigsministeriet mot folkhälsan i Uppsala och låta specialistkompetenserna komma till tals?

Livsmedelsföretagare har inget emot kontroll. Det är så man upptäcker salmonella och farliga nivåer av kvicksilver eller andra tungmetaller i mat- och hälsokostprodukter. Kontrollen av just kosttillskott är ganska ny för Livsmedelsverket och kommunerna. De trampar just nu runt som blinda elefanter i en ömtålig örtagård med läkande växter. Livsmedelsverkets nationella mål för livsmedelskontroll ska vara ändamålsenliga, likvärdiga, riskbaserade och rättssäkra. De ska värna konsumenternas och företagarnas intressen. Den nya Kontrollhandboken uppfyller inte dessa krav. Svensk Egenvårds VD Mats Nilsson har påpekat att de stora förlorarna är landets konsumenter.

Principiella grunder
Varför får vi inte själva välja våra kosttillskott? Grundprincipen på de flesta andra områden i samhället är att vi får göra vad vi vill, så länge vi inte skadar eller kränker någon annan. Men när det gäller vår egen hälsa, har vi inte längre rätten att välja hur vi ska förebygga ohälsa?

 • Myndigheterna varnar för kosttillskott med motivering att de kan vara både onödiga och farliga. Man hänvisar till försiktighetsprincipen: att skydda konsumenten ifrån sitt eget ansvarstagande genom att ta det säkra före det osäkra. När och var har svenska folket själva begärt eller vädjat någon myndighet om hjälp med att begränsa det nuvarande säkra utbud som sålts under många år? Det finns inga vetenskapliga studier som stödjer denna konstiga prioritering i arbetet.
   
 • Det saknas beaktande även av objektivitetsprincipen. Denna gör gällande, att varje beslutsfattare ska tillhandahålla korrekt information för att kunna fatta korrekta beslut. Ju mer komplex verklighet, ju svårare är det att avbilda den objektivt. Därför förbättrar objektiv information beslutsprocessen genom att den garanterar att processen är fri från felaktigheter. Det förefaller som att kommunernas Miljö- och hälsoskyddsinspektörer åsidosätter objektivitetsprincipen för att lyda Livsmedelsverket.

Vårt mål och handlingsplan

Regeringen, Riksdagen och folkvalda politiker runt om i landet ska vara medvetna om att alla de tusentals människor som skriver på denna lista, utgör levande sköldar!

VI TÄNKER INTE LÅTA NÅGON FORTSÄTTA DÖDA VITAMINERNA.

JE SUIS VITAMINE!

Blunda inte för livsviktiga närings- och nutritionsfrågor! Ta befolkningens vitaminbrister på allvar och gör något förebyggande och verkligt konstruktivt åt det istället. Som Sveriges ledande D-vitaminforskare Jonatan Salzer sade så sent som den 23 januari 2015 kan vi bara instämma: 

Vad vi i stället behöver är en saklig och sansad debatt där kunskapsluckorna tydliggörs och där makthavare uppmärksammas på att pengar, tid och energi behöver läggas ner på att fylla dem. Interventionsstudierna behöver sannolikt påbörjas tidigt i livet, vara större, längre och använda högre doser D-vitamin än man tidigare trott... Vi i Sverige har ett unikt läge med våra nordliga breddgrader (lite solljus, låga D-vitaminnivåer), vår goda ekonomi och vår starka tradition av att altruistiskt delta i vetenskapliga studier för det allmänna bästa. Låt oss dra nytta av det och på nationell nivå finansiera och utföra forskningsprojekt som sätter punkt för tyckandet och i stället öppnar för kunskap och en potentiell revolution för folkhälsan!

Folk kan bara sköta sin hälsa - om alla vitaminer och mineraler får vara med!            
Vi gör uppror mot orätt förmyndarskap, statligt missbruk av skattebetalarnas pengar och ofattbar klåfingrighet!

Varför tillåts nu plötsligt människor inte att sköta sin egen hälsa?
Vi gör uppror mot onödig vitaminbrist som blir konsekvensen när vi inte tillåts ta de doser som forskarna säger förebygger bristrelaterad ohälsa!

Vi lärde oss redan som små att vitaminerna A B C D är viktiga för hälsan. Nu tillåts vi inte dosera dem själva?
Vi gör uppror mot att myndigheter tillämpar regelverk som motverkar vår hälsa och ökar dödligheten i allvarliga sjukdomar hos befolkningen!

Vi kräver att Livsmedelsverket omedelbart tar aktiv del av den senaste forskningen!
Vi accepterar inte längre att illa pålästa Miljö- och hälsoskyddsinspektörer spelar rysk roulette med vår hälsa och jagar hälsoföretagare genom olagliga saluförbud!

Manifestets aktörer
Vi som skriver på manifestet ”VITAMINUPPRORET” tänker inte acceptera att den olagliga verksamheten som riktar sig emot människors rätt att ha tillgång till livsnödvändiga vitamin- och mineraltillskott i Sveriges kommuner fortsätter. Det är ett brott mot vårt folks hälsa och ett hot mot våra barns framtid.

Vi tänker även gå så långt att vi är villiga att göra personliga uppoffringar för dessa livsnödvändiga vitaminer och mineralers rätt att existera. Vi lider av brist på dem i Sverige - inte av överskott!

Detta är ett uppror för vitaminernas rätt att existera och folkets rätt att bestämma över sin egen hälsa. Människor behöver få känna frihet att ta ansvar för sin personliga hälsa! Vi har yttrandefrihet, pressfrihet och religionsfrihet – ska vi inte ha hälsofrihet? Vi får dricka hur mycket alkohol vi vill, trots de vetenskapliga bevis och statistik som talar emot alkoholens harmlöshet. Vi röker tobak hur mycket vi vill och vi stoppar i oss gränslöst med socker, trots att det kan skada nästan alla kroppens organ. Allt detta är enligt Livsmedelsverket och kommunernas Miljö- och hälsoskyddsinspektörer inte viktigare att reglera än riskerna för ev. överdosering av vitaminer? Vem vinner på denna utveckling?

Upprorsledare, Rolf Forslund 

 • Legitimerad Sjuksköterska med brittisk, norsk och svensk legitimation
 • Bsc (Hons) Nursing (Class One) - City University London
 • Diplomerad Hälsorådgivare (Hälsokostrådet)
 • Livsmedelsföretagare inom egenvård/friskvård
 • Importör av näringsämnen och livsmedel

APPENDIX

Min bakgrund

Som sjuksköterska och nutritionsansvarig på en medicinsk avdelning vid Royal London Hospital i Whitechapel mötte jag under flera års arbete både fall av skörbjugg, engelska sjukan och allvarliga bristsjukdomar på grund av otillräcklig mängd zink, magnesium, Vitamin D och B-vitamin. Vid mitt arbete på Västmanlands Regionsjukhus i Västerås såg jag hur bristen på näringsämnen ledde till nedsatt immunförsvar, speciellt hos äldre.

Som professionell hälsovårdare hyser jag största respekt för näringsämnenas funktioner i kroppen. Korrekta doser av grundläggande vitaminer och mineraler är en grundförutsättning för ett friskt och hälsosamt liv. Näringsämnen via kosten och kosttillskott, när de används på rätt sätt, räddar liv och bidrar till optimal hälsa. Vi kan och bör göra vad vi kan för att hålla oss friska och förebygga sjukdomar som kan leda till en för tidig död. Är det rätt att behandla de som arbetar med näring och nutrition som att de utövade svartkonst? Det utgör knappast en grund för Socialstyrelsen att dra in min legitimation. Men kanske borde man på 2000-talet kunna anmäla sin nutritions- och näringsbefrämjande verksamhet själv och låta sin legitimationen eldas upp vid sin bålbränning, förslagsvis tillsammans med all den forskningslitteratur som stödjer åsikterna?

BILAGA 1

FAKTA OM GRÄNSVÄRDEN I NORDEN

De nordiska ländernas vitamin- och mineralhalter i kosttillskott

Norge

Norges regering fastställde maximalt tillåtna gränsvärden långt innan frågan ens tagits upp inom andra länder. Dessa är lagstadgade och därmed bindande.

Danmark

Danmark lagstadgade också om maximalt tillåtna gränsvärden innan de gick med EU, och därmed är de giltiga och bindande. EU tillåter Danmark att ha dessa maxnivåer, men kan inte påtvinga andra EU-länder detsamma.

Finland

Finland hade också, liksom Norge och Danmark, extremt låga gränsvärden fastställda i lagstiftningen som var rättsligt bindande fram till år 2011. År 2011 beslutade Finland att ta bort dessa lagar och istället bara se hur utvecklingen sker inom EU och även titta på EFSA’s rekommendationer och guider. Eftersom EFSA’s guider/rapporter ännu inte accepterats för EU-lagstiftning av EU-kommissionen, saknas juridiskt bindande regelverk för maximalt tillåtna vitamin- och mineralhalter nivåer i Finland just nu.

Sverige

Sverige har aldrig någonsin satt några maximalt tillåtna gränsvärden i lagstiftningen. Därför kan Sverige idag bara använda EFSA's rapporter och yttranden som guider, eftersom de inte klubbats av EU-kommissionen som EU-lag. Det finns således inget juridiskt bindande dokument som tvingar livsmedelsföretagare att bara sälja kosttillskott som innehåller de förslag på doseringar som EFSA tog fram år 2000 och som publicerades som guide år 2006.

BILAGA 2

FAKTA OM REGELVERKEN

EFSA och de svenska kommunerna

År 2000 lät den Europeiska Livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) sin nutritionspanel påbörja arbetet med att fastställa säkra gränsvärden för vitaminer och mineraler. Rapporten publicerades som en vägledande guide år 2006 (med generella riktlinjer). Tanken var att man eventuellt i EU-kommissionen skulle anta dessa gränsvärden i framtiden. Projektet lades senare på is och internt ryktas det om att det aldrig kommer fullföljas. Problemet sägs ligga i svårigheten att tillämpa det i praktiken. Inom EU-länderna finns avsevärt olika behov. Grekland och Spanien har andra behov av extra D-vitamin via kosttillskott i jämförelse med oss nordbor, för vilka många studier påvisat uttalade D-vitaminbrister hos befolkningen.

Livsmedelsverket i Sverige har valt att hålla fast vid EFSA´s inaktuella rapporter. Det finns även senare gjorda riskbedömningar tillgängliga med pålitligare säkerhetsdata, vilka verket inte förefaller ha tagit del av. Exempelvis säger EFSA's Rapport Guide tydligt redan andra sidan av rapporten att:

"The views or positions expressed in this report do not represent in legal terms the official position neither of the European Food Safety Authority or the European Commission. The European Food Safety Authority assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies that may appear."

Sverige önskar ivrigt behaga EU genom att låta hela rapportguiden införas som tvingande lagbok. Detta trots att den varken klubbats av Svenska Riksdagen eller EU-kommissionen (vilka har makt att göra den juridiskt tvingande för medlemsstaterna). Men mycket av innehållet i rapporten från 2006 var även internt motsägelsefullt. Flera påvisade brister visade sig tidigt i rapporten rörande flera områden. Nyare och mer pålitlig data har framkommit från annan forskning vilket genomförts av internationellt erkända riskutvärderingsinstitut. Sverige har inte heller tagit fram egna riskutvärderingsstudier, vilket krävs om man som egen medlemsstat vill ställa upp egna gränsvärden i sitt land.

 • EFSA (Europeiska Livsmedelsverket) har ibland varit med i processen som lett fram till att EU kommissionen tagit fram tvingande förordningar för sina medlemssater. EFSA publicerar även ibland icke tvingande rekommendationer. Sverige följer de av Europa Parlamentet lagstadgade förordningarna men tolkar ibland felaktigt de icke tvingande rekommendationerna från EFSA som tvingande.
 • EFSA fastställde 2006 och 2012 rekommendationer för kosttillskott rörande dagligt intag av vitaminer och mineraler (RDI) och om övre gräns för intag av vitaminer och mineraler i kosttillskott, Upper Limits (UL).
 • EU Kommissionen har också sedan flera år deklarerat det i framtiden kan komma en lagstadgad förordning för högsta tillåtna mängder i kosttillskott, sk Maximum Permitted Levels (MPL). Detta skulle i så fall bli en tvingande förordning för alla EU-länder. I avsaknad av denna förordning kan producenterna ha vilka mängder de vill i sina produkter, men det är nutritionsföretagens ansvar att se till att det är säkra produkter som inte skadar människor.
 • Myndigheterna kan ifrågasätta produkternas säkerhet. Då måste företagen kunna visa på oberoende, vetenskapliga studier som stödjer säkerhetskraven. Det räcker alltså inte med egna påståenden.
 • Utöver EFSA´s tolkning av den övre gränsen för vitaminer och mineraler, finns det andra oberoende vetenskapliga institutioner som gör andra tolkningar. Det finns ännu inte en global konsensus om var gränserna bör ligga. EFSA:s tolkning är dock föråldrad, då processen för att integrera nyare vetenskapliga studier i sina rekommendationer är tidskrävande för organisationen.
 • Ansvaret för övervakning av kosttillskott har delegerats från Livsmedelsverket till Miljö- och Hälsoinspektörerna i respektive kommun. Kommunerna är professionella på livsmedelskontroll, men kosttillskott är nytt för dem och de har inte tillräcklig kunskap om detta.
 • Sveriges kommuner tolkar EFSA´s rekommendationer som tvingande. Denna inkorrekta praxis har stöd av Livsmedelseverket. Detta förorsakar kontroll av nutritionsföretag och hälsokostbutiker med krav på försäljningsstopp för produkter som överskrider UL (de övre gränsvärdena). På senare tid har även produkter som tangerat UL eller ligger bara något under, belagts med saluförbud. Man hänvisar till att UL kan komma att överskridas om tillskottet adderas med övrigt kostintag. Däremot anges inga värden för hur mycket lägre än UL kosttillskotten då måste ligga.